ตารางการอบรม “การประชาสัมพันธ์ธุรกิจแผนใหม่” รุ่นที่ 39

ตารางการอบรม “การประชาสัมพันธ์ธุรกิจแผนใหม่” รุ่นที่ 39 สื่อสารเชิงบูรณาการสมัยใหม่   
ของ
สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันการประชาสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ 7 ม.ค. ถึง 25 ก.พ.2555  ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์และโรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ

วันเสาร์/เวลา
ครั้งที่
09.00-10.30 น.
10.45 -12.00 น.
13.00-14.30 น.
14.45-16.00 น.
16.30-18.00 น.
 7 ม.ค. 55
ณ สถานบันการประชาสัมพันธ์
1
- ลงทะเบียน
- พิธีเปิด 
-  แนะนำสมาคมฯ /     ปฐมนิเทศ
   (08.00-10.00 น.)
- สอบวัดความรู้(Pre    Test)
ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ ของชาติ นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
(รองอธิบดีกรม ประชาสัมพันธ์) The strategic National Public Relations
(10.00-12.00 น.)
การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ
รศ.ดร.ปาริชาต  สถาปิตานนท์
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Integrated Public Relations
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
อ.ไชยยันต์ 
พงศะบุตร
อ.ถวิล ปานศรี
(สถาบันการประชาสัมพันธ์)
14 ม.ค. 55
2
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ  (Corporate Social Responsibility)  มล.สิทธิไชย  ไชยยันต์
( บริษัท  ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน)
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)
อ.อภัยชนม์  วัชรสินธ์  (บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
(มหาชน) (CP)
21 ม.ค. 55
3
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
น.อ.ดร.วุฒิพงศ์  พงษ์สุวรรณ ร.น.
Integrated marketing communication
สื่อนฤมิต 
อ.ชีพธรรม  คำวิเศษณ์
New media
28 ม.ค. 55
4
การบริหารภาพลักษณ์ขององค์กร
อ.ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพ์ ดีเอ็มจี)
The organization’s Image maagement
การสร้างภาพแบรนด์ของสินค้าในงานประชาสัมพันธ์  อ.วิทวัส  ชัยปาณี
(นายกสมาคมธุรกิจโฆษณาแห่งประเทศไทย)
Creation of PR Brand
4 ก.พ. 55
5
การวางแผนงานประชาสัมพันธ์และโฆษณา
รศ.ดร.ฐิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
PR Planning
การประชาสัมพันธ์ในบริบทสมัยใหม่
ดร.ธีรารัชต์  พันทวี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Public Relations in the modern context
10-14 ก.พ. 55
6
ศึกษาดูงานด้านการบริหารองค์กร และการประชาสัมพันธ์ 
5 วัน 4 คืน  ณ  จังหวัดเชียงใหม่
18 ก.พ. 55
7
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาดครบวงจร
ดร.กฤติกา  คงสมพงษ์
(มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
The overall cycle of PR and marketing activities
เสวนาวิชาการ “การสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ธุรกิจ”วิทยากร
จาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต / กฟน./ อสม. ผู้ดำเนินรายการ
อ.ทวินันท์  คงคราญ (กรรมการสมาคมฯ)
Panel Discussion “Building Business PR networking”
25 ก.พ. 55
ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์
8
นำเสนอผลการศึกษาดูงาน / วิพากษ์ผลงาน
วิทยากร / นายกสมาคม / ผู้อำนวยการสถาบันฯ
- สอบวัดความรู้
- ประเมินผลท้ายหลักสูตร
- พิธีมอบประกาศนียบัตร
และปิดการฝึกอบรม
- สอบวัดความรู้ (Post test)
- ประเมินผลท้ายหลักสูตร
- พิธีมอบประกาศนียบัตร
และปิดการฝึกอบรม

หมายเหตุ : วัน-เวลา-ข้อมูล รายวิชาและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
                       พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา/กาแฟ10.30-10.45 น./ 14.30-14.45 น.
                      พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 -13.00 น.